Skutki orzeczenia separacji

Skutki orzeczenia separacji

Coraz częściej można spotkać małżonków, którzy żyją w rozstaniu przez lata, nie mając uregulowanej sytuacji prawnej w tej kwestii. Rozwiązaniem takiego stanu rzeczy może być instytucja prawa rodzinnego, jaką jest separacja prawna, którą reguluje art. 61 i nast. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Czym jest oraz jakie są skutki separacji?

Separacja prawna i faktyczna — czym się różnią?

Z samego początku należy wskazać, iż od separacji prawnej (sądowej), którą normuje artykuł 61 i nast. KRO, jako instytucji prawnej, trzeba odróżnić separację faktyczną. Wiele współmałżonków chcąc dokonać separacji, a nie wiedząc jakie działania podjąć, poszukuje pomocy w internecie, wpisując w Google takie frazy, jak na przykład „separacja sądowa Gdańsk” czy „separacja Kraków„. Warto wiedzieć, iż występuje istotna różnica pomiędzy separacją faktyczną, taką jak stan faktyczny, w którym małżonkowie postanawiają się rozejść, a jeden z nich opuszcza dom, w takim stanie trwają nawet przez wiele lat, od separacji prawnej, a więc takiej separacji, w której powyższy stan faktyczny rozejścia się małżonków zostaje potwierdzony przez sąd w orzeczeniu, które orzeka separację. Tak więc stan separacji faktycznej nie wywołuje między małżonkami żadnych skutków prawnych, jakie są związane z orzeczeniem separacji przez sąd. Małżonkowie, którzy pozostają w separacji faktycznej, w dalszym ciągu mają względem siebie prawa oraz obowiązki, jakie wynikają z zawarcia związku małżeńskiego.

Jakie są skutki separacji prawnej:

Głównymi skutkami separacji prawnej są:

  • Rozdzielność majątkowa;
  • Wyłączenie od dziedziczenia;
  • Brak domniemania pochodzenia dziecka;
  • Obowiązek pomocy — gdy wymagają tego względu słuszności;
  • Alimenty pomiędzy małżonkami — jedynie w określonych przez prawo przypadkach;
  • Alimenty na dzieci- na jednego z małżonków nałożony jest obowiązek płacenia alimentów, na rzecz dzieci mieszkających u drugiego rodzica;
  • Władza rodzicielska — sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad nieletnim dzieckiem;
  • Kontakty z dzieckiem — sąd ustala, z kim dziecko ma mieszkać w czasie separacji oraz w przypadku braku porozumienia między rodzicami — o kontaktach z dzieckiem drugiego z rodziców;
  • Wspólne mieszkanie małżonków — sąd orzeka również o sposobie korzystania z mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania małżonków w separacji.
  • Podział majątku — na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku dotyczącym separacji dokonać podziału majątku wspólnego.
DOm